Likwidacja Sp. z o.o.


Na zlecenie naszych klientów przeprowadzamy likwidację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. U podstaw decyzji o likwidacji spółki leży najczęściej wola wspólników lub względy ekonomiczne a także zajście przyczyn przewidzianych w umowie, które w sposób sformalizowany ujęte zostały w art. 270 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH).
Procedura likwidacji spółki z o.o. jest wieloetapowa, począwszy od otwarcia procesu rozwiązania spółki, przez czynności likwidacyjne, aż do momentu wykreślenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Obowiązki formalne:
 • Zgłoszenie do sądu rejestrowego (KRS) prowadzącego akta rejestrowe spółki i zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o postępowaniu likwidacyjnym. Skutkiem zgłoszenia do KRS jest dodanie do nazwy spółki oznaczenia: „w likwidacji”.W zgłoszeniu o otwarcie likwidacji konieczne jest wskazanie likwidatorów. Funkcje likwidatorów mogą pełnić dawni członkowie zarządu likwidowanej spółki lub na mocy uchwały wspólników na stanowisko to mogą zostać powołane osoby spoza grona dawnych członków zarządu. Należy mieć na uwadze, iż likwidatorzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki tak samo jak członkowie zarządu. Oznacza to, iż w przypadku, w którym egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, za jej zobowiązania odpowiadają swoim majątkiem solidarnie wszyscy likwidatorzy.
 • Ogłoszenie otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) . Wniosek ten o ogłoszenie otwarcia likwidacji w MSiG powinien być złożony równolegle z wnioskiem o wpis otwarcia likwidacji do KRS. Istotnym jest, iż w ogłoszeniu tym należy wezwać wszystkich wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia. Okresu tego nie można skrócić.
 • Należy pamiętać o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń ostatniej osoby, za którą przedsiębiorca miał obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych.

Czynności likwidacyjne:
 • Likwidatorzy po spełnieniu formalnych obowiązków, prowadzą czynności likwidacyjne polegające na zakończeniu interesów bieżących spółki, ściągnięciu wierzytelności, spłaceniu zobowiązań i upłynnieniu majątku spółki. Zakres działalności likwidatorów ograniczony jest tylko do czynności zmierzających do zakończenia działalności spółki.
 • Czas trwania likwidacji nie jest określony i trwa aż do wykonania wszystkich czynności likwidacyjnych.
 • Sporządzenie bilansu likwidacyjnego przez likwidatorów w terminie 15 dni od dnia otwarcia likwidacji. W tej szczególnej formie bilansu wszystkie składniki aktywów wyceniane są według ich wartości zbywczej. Bilans likwidacyjny sporządza się na dzień otwarcia likwidacji. Jeżeli likwidacja trwa na przełomie roku, koniecznym jest sporządzenie bilansu na dzień 31 grudnia każdego roku trwania likwidacji.  Ostatni bilans likwidacyjny sporządzany jest na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.
 • Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Sprawozdanie to likwidatorzy następnie przedstawiają wspólnikom, którzy powinni je zatwierdzić uchwałą Zgromadzenia Wspólników tym samym zamykając likwidację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Likwidatorzy ogłaszają zatwierdzone sprawozdanie likwidacyjne w siedzibie spółki. Podczas zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego wspólnicy powinni wyznaczyć osobę, której zostaną oddane na przechowanie księgi i dokumenty rozwiązanej spółki.
 • Podział majątku spółki przez właścicieli ma miejsce po zaspokojeniu wierzycieli i dokonywany jest proporcjonalnie do posiadanych przez wspólników udziałów o ile w umowie spółki nie wskazano innych zasad podziału majątku

Zamknięcie likwidacji

Proces zakończenia likwidacji  kończy złożenie wniosku do sądu rejestrowego i zgłoszenie do innych urzędów rozwiązania spółki. Rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców KRS i od tego momentu możemy mówić o zakończeniu bytu prawnego przez spółkę. Do wniosku o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców KRS powinny zostać dołączone następujące dokumenty:
 • bilans likwidacyjny na dzień zakończenia likwidacji,
 • sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji
 • protokół potwierdzający zatwierdzenie sprawozdań przez zgromadzenie wspólników;
 • oświadczenie likwidatorów o ogłoszeniu obu sprawozdań w siedzibie spółki;
 • uchwałę zgromadzenia wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki;
 • oświadczenie likwidatorów, że likwidacja została ukończona
 • oświadczenie likwidatorów o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności.

 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =